Facebook Group

ตารางกำหนดการ 
*จากตารางนี้ โปรดเลือกวันที่ท่านสะดวกเข้าร่วมการอบรมเพียง 1 วัน และแจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครการเข้าอบรม

เดือน
วันที่
กลุ่ม
มกราคม
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
กลุ่ม 1
กุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่ม 2
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่ม 3
มีนาคม
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
กลุ่ม 4
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
กลุ่ม 5
เมษายน
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
กลุ่ม 6
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
กลุ่ม 7
พฤษภาคม
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
กลุ่ม 8

Agenda (14:00–16:00 น.)

14:00-14:10 น.
Start Live!! On Facebook Group
14:10-14:20 น.
การบรรยายช่วงที่ 1
วิทยากรจาก: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ: รายละเอียดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ
14:20-14:40 น.
การบรรยายช่วงที่ 2
วิทยากรจาก: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บรรยายในหัวข้อ:
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : เหตุและผล
• การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
14:40-15:00 น.
การบรรยายช่วงที่ 3
วิทยากรจาก: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บรรยายในหัวข้อ: Client Suitability และ Term Sheet
15:00-15:10 น.
Interactive Activity

ช่วงเวลาให้ SMEs จัดทำ Client Suitability Online ตาม Link ที่จัดส่งให้

15:10-15:20 น.
การบรรยายช่วงที่ 4
วิทยากรจาก: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บรรยายในหัวข้อ: รู้วิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
15:20-15:30 น.
การบรรยายช่วงที่ 5
วิทยากรจาก: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ: รู้วิธีประกันการส่งออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน
15:30-15:40 น.
Interactive Activity

ช่วงเวลาแจ้งให้ SMEs ทราบว่า ทางผู้จัดโครงการ ได้รับข้อมูล Client Suitability หรือไม่ หากไม่ได้รับ
ขอความอนุเคราะห์ให้ SMEs จัดทำใหม่อีกครั้ง

15:40-15:50 น.
การบรรยายช่วงที่ 6
วิทยากรจาก: ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บรรยายในหัวข้อ: สินเชื่อเพื่อการส่งออก/นำเข้า
15:50-16:00 น.
Q&A และช่วงการทำแบบประเมิน E-Survey
ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรบ ทำแบบสอบถาม E-Survey เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาและระบบต่อไป
โดย Scan QR Code จากภาพบนจอ หรือ Click Link จากในระบบที่แจ้งไว้
16:00 น.
สิ้นสุดการ Live

SPEAKER

คุณจันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
(EXIM Excellence Academy : EXAC)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
คุณพิมพ์ลภัส พัฒนการุณย์
Manager, Trade Sales
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
คุณศรินทร สุรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เพชรชมภู ประสพบุญ
SVP, ผู้อำนวยการขายผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน - ลูกค้าธุรกิจ SME
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คุณอมรชัย อมรทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
คุณโชติพันธ์ เดชะบุญชนะ
ผู้ช่วยผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณคณเชษฐ์ รัตตวิศิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate FX Sales
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณสุริยน รัชตมุทธา
ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส – ธุรกรรมการเงิน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
คุณอรรถพร พรมแก้วงาม
VP.Trade Sales
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

HOST

ติดต่อ Call Center เพื่อสอบถามการลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์ โทร. 098-875-0210 วันจันทร์ – วันศุกร์ (09:00-17:00 น.)

กรุณาตรวจสอบการเป็นสมาชิก สสว.

ขณะนี้ระบบสมาชิก สสว. ขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก
ท่านได้เป็นสมาชิก สสว. แล้ว สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าสัมมนาออนไลน์ได้
ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สสว. กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อนเข้าฟังสัมมนา

เมื่อท่านได้รับเลขสมาชิก สสว. แล้ว กรุณากลับมาที่เว็บไซต์นี้อีกครั้ง เพื่อกรอกเลขสมาชิก สสว. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสัมมนาออนไลน์

สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก สสว. โดยตรงที่ โทร. 0 2298 3164 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. หรือ Call Center 1301

คุณจันทร์ฉาย พิทักษ์อรรณพ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXIM Excellence Academy : EXAC)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

หัวการบรรยาย : รายละเอียดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ 

 

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาเอก จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาโท จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรี จาก Assumption University (ABAC) สาขา Business Administration, Finance

 

ประวัติการทำงาน :

 • วิทยากรประจำของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

   หลักสูตร:

  • พื้นฐานธุรกิจนำเข้าส่งออก
  • วิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
  • สินเชื่อทางการค้าระหว่างประเทศ
  • การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • การบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประทศ
 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า(EXIM Excellence Academy : EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ผู้จัดการส่วนพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจเอกสารส่งออก B/C, L/C
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนรับประกันและรับชำระเงินค่าสินค้าส่งออก ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
คุณพิมพ์ลภัส พัฒนการุณย์
Manager, Trade Sales
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย : สินเชื่อเพื่อการส่งออก/นำเข้า

 

ประวัติการศึกษา :

 • Master of Business Administration, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Industrial Engineering, Kasetsart University

 

ประวัติการทำงาน :

 • 2015 : Industrial Engineer, Siam Michelin Co., Ltd
 • 2016 : Product Design & Development, Business Assessment Consumer BU Full Potential Bangkok Bank PCL.                     
 • 2017-2018 : Cash Management Product Manager, United Overseas Bank (Thai) PCL.
 • 2019-Present : Trade Sales Manager, United Overseas Bank (Thai) PCL.

ผลงาน :

 • วิทยากร – ก้าวแบบโปร Go Online, SMEs      
คุณศรินทร สุรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย : Client Suitability และ Term Sheet

ประวัติการทำงาน :

She has over 20 years of experience in wholesale banking with specialisation on institutional sales. With long experience in the market and comprehensive coverage of clients, she has progressed her career to head of global sales division, cove ring full array of financial products for institutional and corporate clients.

She received his Bachelor Degree in Economics from Thammasat University, Thailand and a Master of Arts in International Economics and Finance from Chulalongkorn University, Thailand

Sarinthorn led the sales team in the previous THB 56,682 billion bond switching transaction in 2016.

 

 

 

คุณเพชรชมภู ประสพบุญ
ตำแหน่ง SVP, ผู้อำนวยการขายผลิตภัณฑ์ตลาดการเงิน - ลูกค้าธุรกิจ SME
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อการบรรยาย :

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : เหตุและผล
 • การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คุณอมรชัย อมรทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หัวข้อการบรรยาย :

 • Client Suitability
 • Term Sheet & Risk Disclosure
คุณโชติพันธ์ เดชะบุญชนะ
ผู้ช่วยผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย :

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : เหตุและผล
 • การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คุณคณเชษฐ์ รัตตวิศิษฐ์
ผู้อำนวยการฝ่าย Corporate FX Sales
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย : 

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน : เหตุและผล
 • การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คุณสุริยน รัชตมุทธา
ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส – ธุรกรรมการเงิน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย : รู้วิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

คุณอรรถพร พรมแก้วงาม
VP.Trade Sales
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หัวการบรรยาย : สินเชื่อเพื่อการส่งออก/นำเข้า

ประวัติการศึกษา :

 • Master of Science in Finance Chulalongkorn University
 • BBA,Finance and Banking Thammasat University
 • BA,Accounting Sukhothai Thammathirat University

ประวัติการทำงาน :

 • 1996 : Security Analyst,Thanapol Finance
 • 1996 – 2005 : Credit and Relationship Officer, Metropolitan 1 Corporate Banking-Bangkok Bank Plc.
 • 2006 – 2009 : Credit and Relationship Manager, Metropolitan 1 Corporate Banking-Bangkok Bank Plc.
 • 2010 – 2017 : Credit and Relationship Manager, Agro Industry Corporate Banking-Bangkok Bank Plc.
 • 2018 – 2019 : Relationship Manager, Agro Industry Corporate Banking – Bangkok Bank Plc.
 • 2020 : Present Trade Sales Team Lead,Bangkok Bank Plc.

ผลงาน

 • กรรมการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียน นักวางแผนการเงิน  Financial Planner (CFP ®)
 • เขียนบทความ – กรุงเทพธุรกิจ,Money&Wealth
 • เขียนบทความ – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สมาคมนักวางแผนการเงินไทย,BBL SME club
คุณอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

หัวข้อการบรรยาย : รู้วิธีประกันการส่งออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน